شماره های تماس

خرید ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه به ضخامت ۹۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۴۵ برگ ورق گالوانیزه به ضخامت ۷۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۳۰ برگ ورق گالوانیزه به ضخامت ۶۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۴۵ برگ ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۳۵ برگ شماره تماس :۰۹۱۳۱۵۳۱۶۷۰
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ - ۱۳:۳۴
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۴:۱۵
۰
مهسازبنای یزد
RFQ-6737
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق گالوانیزه به ضخامت ۹۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۴۵ برگانواع ورق آهنیورق گالوانیزه و رنگی
۲ورق گالوانیزه به ضخامت ۷۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۳۰ برگانواع ورق آهنیورق گالوانیزه و رنگی
۳ورق گالوانیزه به ضخامت ۶۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۴۵ برگانواع ورق آهنیورق گالوانیزه و رنگی
۴ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۳۵ برگانواع ورق آهنیورق گالوانیزه و رنگی