شماره های تماس

خرید ورق گالوانیزه

خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به ضخامت ۹۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۴۵ برگ ورق گالوانیزه به ضخامت ۷۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۳۰ برگ ورق گالوانیزه به ضخامت ۶۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۴۵ برگ ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰ میکرون به ابعاد ۱.۲۵ * ۲.۵۰ به تعداد ۳۵ برگ شماره تماس :۰۹۱۳۱۵۳۱۶۷۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6737
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی
ورق گالوانیزه و رنگی
ورق گالوانیزه و رنگی
ورق گالوانیزه و رنگی