شماره های تماس

خرید ورق اهوازی

خرید ورق اهوازی

یک ظرفیت دراصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6343
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)