شماره های تماس

خرید ورق آجدار ۱۰ میل(برشی)

خرید ورق آجدار ۱۰ میل(برشی)

سه و نیم در یک و نیم متر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
گهر پایدار
RFQ-7375
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)