شماره های تماس

خرید میلگرد ۱۲ذوبی A2 ساده

خرید میلگرد ۱۲ذوبی A2 ساده

یک بسته ۴-۵ تنی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7197
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
میلگرد