شماره های تماس

خریدار ورق ۸ میلst37فولاد مبارکه

خریدار ورق ۸ میلst37فولاد مبارکه

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7052
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)