شماره های تماس

خریدار ورق ۲۰-۲۵-۳۵ اکسین

خریدار ورق ۲۰-۲۵-۳۵ اکسین

از هر سایز ۲ برگ-ترجیحا انبار اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7138
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)