شماره های تماس

خریدار ورق ۱۰ و ۱۲ گیلان

خریدار ورق ۱۰ و ۱۲ گیلان

از هر کدام یک ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6527
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)
ورق گرم (سیاه)