شماره های تماس

خریدار نبشی۵و۶و۸

خریدار نبشی۵و۶و۸

نبشی ۵ ۱۲۰ شاخه نبشی۶ ۴۰۰ شاخه نبشی۸ ۳۵۰شاخه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7199
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)