شماره های تماس

خریدار ضایعات اهن (قراضه )

خریدار ضایعات اهن (قراضه )

خریدار ضایعات نقدی ویژه درجه ۱ درجه۲ درجه ۳
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-2536
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)