شماره های تماس

ؤرق ۱۹.۸ میل عرض ۱.۵متر

ؤرق ۱۹.۸ میل عرض ۱.۵متر

مؤرد نیاز می باشدx70 ؤرق ۱۹.۸ میل با عرض ۱.۵ متر به مقدار ۸۰۰ تن برطبق رؤل های ۲۹ تنی با آلیاژ
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3475
دسته محصول نام محصول مقدار