شماره های تماس

جدول اشتال پروفیل

جدول اشتال پروفیل

جدول اشتال پروفیل

معرفی و بررسی جدول اشتال پروفیل

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

مشاهده جدول وزنی پروفیل

جدول اشتال پروفیل مستطیلی

a X b X s
mm
F
cm۲
G
kg/m
Jx
cm۴
Wx
cm۳
ix
cm
Jy
cm۴
Wy
cm۳
iy
cm
۵۰ X 30 X 2.‎9 ۴.۲۳ ۳.۳۲ ۱۳.۴ ۵.۳۶ ۱.۷۸ ۵.۸۸ ۳.۹۲ ۱.۱۸
۵۰ X 30 X 4 ۵.۶۲ ۴.۴۱ ۱۶.۹ ۶.۷۵ ۱.۷۳ ۷.۲۵ ۴.۸۳ ۱.۱۴
۶۰ X 40 X 2.‎9 ۵.۳۹ ۴.۲۳ ۲۶ ۸.۶۷ ۲.۲ ۱۳.۷ ۶.۸۳ ۱.۵۹
۶۰ X 40 X 4 ۷.۲۲ ۵.۶۷ ۳۳.۳ ۱۱.۱ ۲.۱۵ ۱۷.۳ ۸.۶۵ ۱.۵۵
۷۰ X 40 X 2.‎9 ۵.۹۷ ۴.۶۹ ۳۸.۱ ۱۰.۹ ۲.۵۳ ۱۵.۷ ۷.۸۳ ۱.۶۲
۷۰ X 40 X 4 ۸.۰۲ ۶.۳ ۴۹.۲ ۱۴.۱ ۲.۴۸ ۱۹.۹ ۹.۹۵ ۱.۵۸
۸۰ X 40 X 2.‎9 ۶.۵۵ ۵.۱۴ ۵۳.۱ ۱۳.۳ ۲.۸۵ ۱۷.۷ ۸.۸۳ ۱.۶۴
۸۰ X 40 X 4 ۸.۸۲ ۶.۹۳ ۶۹ ۱۷.۳ ۲.۸ ۲۲.۵ ۱۱.۳ ۱.۶
۸۰ X 40 X 5 ۱۰.۸ ۸.۴۷ ۸۱.۷ ۲۰.۴ ۲.۷۵ ۲۶.۲ ۱۳.۱ ۱.۵۶
۹۰ X 50 X 3.‎2 ۸.۴۶ ۶.۶۴ ۸۹.۷ ۱۹.۹ ۳.۲۶ ۳۵.۵ ۱۴.۲ ۲.۰۵
۹۰ X 50 X 4 ۱۰.۴ ۸.۱۸ ۱۰۸ ۲۴ ۳.۲۲ ۴۲.۳ ۱۶.۹ ۲.۰۲
۹۰ X 50 X 5 ۱۲.۸ ۱۰ ۱۲۹ ۲۸.۷ ۳.۱۸ ۴۹.۹ ۱۹.۹ ۱.۹۸
۱۰۰ X 50 X 3.‎6 ۱۰.۲ ۷.۹۸ ۱۲۹ ۲۵.۸ ۳.۵۶ ۴۲.۹ ۱۷.۲ ۲.۰۵
۱۰۰ X 50 X 4.‎5 ۱۲.۵ ۹.۸۳ ۱۵۵ ۳۱ ۳.۵۲ ۵۰.۹ ۲۰.۴ ۲.۰۲
۱۰۰ X 50 X 5.‎6 ۱۵.۳ ۱۲ ۱۸۴ ۳۶.۸ ۳.۴۷ ۵۹.۴ ۲۳.۸ ۱.۹۷
۱۰۰ X 60 X 3.‎6 ۱۰.۹ ۸.۵۵ ۱۴۶ ۲۹.۱ ۳.۶۶ ۶۵.۲ ۲۱.۷ ۲.۴۵
۱۰۰ X 60 X 4.‎5 ۱۳.۴ ۱۰.۵ ۱۷۶ ۳۵.۱ ۳.۶۲ ۷۷.۹ ۲۶ ۲.۴۱
۱۰۰ X 60 X 5.‎6 ۱۶.۴ ۱۲.۹ ۲۰۹ ۴۱.۸ ۳.۵۷ ۹۱.۸ ۳۰.۶ ۲.۳۷
۱۲۰ X 60 X 4 ۱۳.۵ ۱۰.۶ ۲۴۷ ۴۱.۱ ۴.۲۷ ۸۲.۷ ۲۷.۶ ۲.۴۷
۱۲۰ X 60 X 5 ۱۶.۶ ۱۳ ۲۹۶ ۴۹.۳ ۴.۲۲ ۹۸.۲ ۳۲.۷ ۲.۴۳
۱۲۰ X 60 X 6.‎3 ۲۰.۵ ۱۶.۱ ۳۵۴ ۵۹ ۴.۱۶ ۱۱۶ ۳۸.۶ ۲.۳۸
۱۴۰ X 80 X 4 ۱۶.۷ ۱۳.۱ ۴۳۸ ۶۲.۵ ۵.۱۲ ۱۸۳ ۴۵.۷ ۳.۳۱
۱۴۰ X 80 X 5 ۲۰.۶ ۱۶.۲ ۵۲۹ ۷۵.۶ ۵.۰۷ ۲۲۰ ۵۵ ۳.۲۷
۱۴۰ X 80 X 6.‎3 ۲۵.۵ ۲۰ ۶۳۹ ۹۱.۳ ۵.۰۱ ۲۶۳ ۶۵.۸ ۳.۲۱
۱۶۰ X 90 X 4.‎5 ۲۱.۲ ۱۶.۶ ۷۱۵ ۸۹.۴ ۵.۸۱ ۲۹۳ ۶۵.۱ ۳.۷۲
۱۶۰ X 90 X 5.‎6 ۲۵.۹ ۲۰.۴ ۸۵۸ ۱۰۷ ۵.۷۵ ۳۵۰ ۷۷.۷ ۳.۶۷
۱۶۰ X 90 X 7.‎1 ۳۲.۲ ۲۵.۳ ۱۰۳۰ ۱۲۹ ۵.۶۷ ۴۱۸ ۹۲.۹ ۳.۶
۱۸۰ X 100 X 5.‎6 ۲۹.۳ ۲۳ ۱۲۴۰ ۱۳۷ ۶.۵ ۴۹۶ ۹۹.۱ ۴.۱۱
۱۸۰ X 100 X 7.‎1 ۳۶.۴ ۲۸.۶ ۱۵۰۰ ۱۶۷ ۶.۴۱ ۵۹۷ ۱۱۹ ۴.۰۵
۱۸۰ X 100 X 8.‎8 ۴۴.۲ ۳۴.۷ ۱۷۶۰ ۱۹۶ ۶.۳۲ ۶۹۶ ۱۳۹ ۳.۹۷
۲۰۰ X 120 X 6.‎3 ۳۷.۷ ۲۹.۶ ۲۰۱۰ ۲۰۱ ۷.۳ ۹۱۰ ۱۵۲ ۴.۹۱
۲۰۰ X 120 X 8 ۴۷ ۳۶.۹ ۲۴۴۰ ۲۴۴ ۷.۲۱ ۱۱۰۰ ۱۸۳ ۴.۸۴
۲۰۰ X 120 X 10 ۵۷.۴ ۴۵.۱ ۲۸۹۰ ۲۸۹ ۷.۱ ۱۲۹۰ ۲۱۶ ۴.۷۵
۲۲۰ X 120 X 6.‎3 ۴۰.۲ ۳۱.۶ ۲۵۴۰ ۲۳۱ ۷.۹۵ ۹۹۲ ۱۶۵ ۴.۹۷
۲۲۰ X 120 X 8 ۵۰.۲ ۳۹.۴ ۳۱۰۰ ۲۸۱ ۷.۸۵ ۱۲۰۰ ۲۰۰ ۴.۸۹
۲۲۰ X 120 X 10 ۶۱.۴ ۴۸.۲ ۳۶۸۰ ۳۳۵ ۷.۷۴ ۱۴۱۰ ۲۳۶ ۴.۸
۲۶۰ X 140 X 6.‎3 ۴۷.۸ ۳۷.۵ ۴۲۶۰ ۳۲۸ ۹.۴۴ ۱۶۳۰ ۲۳۳ ۵.۸۵
۲۶۰ X 140 X 8 ۵۹.۸ ۴۶.۹ ۵۲۲۰ ۴۰۲ ۹.۳۵ ۱۹۹۰ ۲۸۴ ۵.۷۷
۲۶۰ X 140 X 10 ۷۳.۴ ۵۷.۶ ۶۲۶۰ ۴۸۱ ۹.۲۳ ۲۳۷۰ ۳۳۹ ۵.۶۸
۲۶۰ X 180 X 6.‎3 ۵۲.۸ ۴۱.۵ ۵۰۷۰ ۳۹۰ ۹.۸ ۲۸۸۰ ۳۲۰ ۷.۳۹
۲۶۰ X 180 X 8 ۶۶.۲ ۵۲ ۶۲۴۰ ۴۸۰ ۹.۷۱ ۳۵۴۰ ۳۹۳ ۷.۳۱
۲۶۰ X 180 X 10 ۸۱.۴ ۶۳.۹ ۷۵۱۰ ۵۷۸ ۹.۶ ۴۲۴۰ ۴۷۲ ۷.۲۲
۲۸۰ X 180 X 7.‎1 ۶۲ ۴۸.۷ ۶۷۳۰ ۴۸۱ ۱۰.۴ ۳۴۱۰ ۳۷۹ ۷.۴۲
۲۸۰ X 180 X 8.‎8 ۷۵.۹ ۵۹.۶ ۸۱۰۰ ۵۷۸ ۱۰.۳ ۴۰۹۰ ۴۵۴ ۷.۳۴
۲۸۰ X 180 X 11 ۹۳.۲ ۷۳.۲ ۹۷۲۰ ۶۹۵ ۱۰.۲ ۴۸۹۰ ۵۴۳ ۷.۲۴
۲۸۰ X 220 X 8 ۷۵.۸ ۵۹.۵ ۸۶۵۰ ۶۱۸ ۱۰.۷ ۵۹۷۰ ۵۴۳ ۸.۸۸
۲۸۰ X 220 X 10 ۹۳.۴ ۷۳.۳ ۱۰۴۶۰ ۷۴۷ ۱۰.۶ ۷۲۱۰ ۶۵۶ ۸.۷۹
۲۸۰ X 220 X 12.‎5 ۱۱۵ ۹۰.۱ ۱۲۵۴۰ ۸۹۶ ۱۰.۵ ۸۶۲۰ ۷۸۴ ۸.۶۷
۳۲۰ X 180 X 8.‎8 ۸۲.۹ ۶۵.۱ ۱۱۲۳۰ ۷۰۲ ۱۱.۶ ۴۶۰۰ ۵۱۱ ۷.۴۵
۳۲۰ X 180 X 10 ۹۳.۴ ۷۳.۳ ۱۲۵۱۰ ۷۸۲ ۱۱.۶ ۵۱۱۰ ۵۶۸ ۷.۴
۳۲۰ X 180 X 12.‎5 ۱۱۵ ۹۰ ۱۴۹۹۰ ۹۳۷ ۱۱.۴ ۶۰۹۰ ۶۷۷ ۷.۲۹
۳۲۰ X 220 X 8.‎8 ۸۹.۹ ۷۰.۶ ۱۲۹۳۰ ۸۰۸ ۱۲ ۷۲۷۰ ۶۶۱ ۸.۹۹
۳۲۰ X 220 X 10 ۱۰۱ ۷۹.۶ ۱۴۴۳۰ ۹۰۲ ۱۱.۹ ۸۰۹۰ ۷۳۶ ۸.۹۳
۳۲۰ X 220 X 12.‎5 ۱۲۵ ۹۷.۹ ۱۷۳۶۰ ۱۰۸۰ ۱۱.۸ ۹۷۰۰ ۸۸۲ ۸.۸۲
۳۶۰ X 220 X 10 ۱۰۹ ۸۵.۹ ۱۹۲۱۰ ۱۰۷۰ ۱۳.۳ ۸۹۸۰ ۸۱۶ ۹.۰۶
۳۶۰ X 220 X 12.‎5 ۱۳۵ ۱۰۶ ۲۳۱۷۰ ۱۲۹۰ ۱۳.۱ ۱۰۷۸۰ ۹۸۰ ۸.۹۴
۳۶۰ X 220 X 16 ۱۶۹ ۱۳۲ ۲۸۱۹۰ ۱۵۷۰ ۱۲.۹ ۱۳۰۳۰ ۱۱۸۰ ۸.۷۹
۴۰۰ X 260 X 11 ۱۳۷ ۱۰۸ ۳۰۳۳۰ ۱۵۲۰ ۱۴.۹ ۱۵۶۱۰ ۱۲۰۰ ۱۰.۷
۴۰۰ X 260 X 14.‎2 ۱۷۴ ۱۳۷ ۳۷۶۱۰ ۱۸۸۰ ۱۴.۷ ۱۹۲۸۰ ۱۴۸۰ ۱۰.۵
۴۰۰ X 260 X 17.‎5 ۲۱۱ ۱۶۶ ۴۴۴۴۰ ۲۲۲۰ ۱۴.۵ ۲۲۶۸۰ ۱۷۴۰ ۱۰.۴

جدول اشتال پروفیل مربعی

a X s
mm
F
cm۲
G
kg/m
J
cm۴
W
cm۳
i
cm
۴۰ X 2.‎9 ۴.۲۳ ۳.۳۲ ۹.۶۶ ۴.۸۳ ۱.۵۱
۴۰ X 4 ۵.۶۲ ۴.۴۱ ۱۲.۱ ۶.۰۵ ۱.۴۷
۵۰ X 2.‎9 ۵.۳۹ ۴.۲۳ ۱۹.۸ ۷.۹۴ ۱.۹۲
۵۰ X 4 ۷.۲۲ ۵.۶۷ ۲۵.۴ ۱۰.۱ ۱.۸۷
۶۰ X 2.‎9 ۶.۵۵ ۵.۱۴ ۳۵.۵ ۱۱.۸ ۲.۳۳
۶۰ X 4 ۸.۸۲ ۶.۹۳ ۴۵.۹ ۱۵.۳ ۲.۲۸
۶۰ X 5 ۱۰.۸ ۸.۴۷ ۵۴.۱ ۱۸ ۲.۲۴
۷۰ X 3.‎2 ۸.۴۶ ۶.۶۴ ۶۲.۷ ۱۷.۹ ۲.۷۲
۷۰ X 4 ۱۰.۴ ۸.۱۸ ۷۵.۳ ۲۱.۵ ۲.۶۹
۷۰ X 5 ۱۲.۸ ۱۰ ۸۹.۶ ۲۵.۶ ۲.۶۵
۸۰ X 3.‎6 ۱۰.۹ ۸.۵۵ ۱۰۶ ۲۶.۴ ۳.۱۱
۸۰ X 4.‎5 ۱۳.۴ ۱۰.۵ ۱۲۷ ۳۱.۷ ۳.۰۸
۸۰ X 5.‎6 ۱۶.۴ ۱۲.۹ ۱۵۱ ۳۷.۶ ۳.۰۳
۹۰ X 3.‎6 ۱۲.۳ ۹.۶۸ ۱۵۳ ۳۴ ۳.۵۲
۹۰ X 4.‎5 ۱۵.۲ ۱۱.۹ ۱۸۵ ۴۱ ۳.۴۸
۹۰ X 5.‎6 ۱۸.۶ ۱۴.۶ ۲۲۰ ۴۹ ۳.۴۴
۱۰۰ X 4 ۱۵.۲ ۱۲ ۲۳۳ ۴۶.۶ ۳.۹۱
۱۰۰ X 5 ۱۸.۸ ۱۴.۷ ۲۸۱ ۵۶.۳ ۳.۸۷
۱۰۰ X 6.‎3 ۲۳.۳ ۱۸.۳ ۳۳۹ ۶۷.۸ ۳.۸۲
۱۲۰ X 4.‎5 ۲۰.۵ ۱۶.۱ ۴۵۲ ۷۵.۳ ۴.۷
۱۲۰ X 5.‎6 ۲۵.۱ ۱۹.۷ ۵۴۴ ۹۰.۶ ۴.۶۵
۱۲۰ X 6.‎3 ۲۸ ۲۲ ۵۹۸ ۹۹.۷ ۴.۶۲
۱۴۰ X 5.‎6 ۲۹.۶ ۲۳.۳ ۸۸۵ ۱۲۶ ۵.۴۷
۱۴۰ X 7.‎1 ۳۷ ۲۹ ۱۰۸۰ ۱۵۴ ۵.۴
۱۴۰ X 8.‎8 ۴۵ ۳۵.۳ ۱۲۸۰ ۱۸۲ ۵.۳۳
۱۶۰ X 6.‎3 ۳۷.۷ ۲۹.۶ ۱۴۶۰ ۱۸۳ ۶.۲۳
۱۶۰ X 8 ۴۷ ۳۶.۹ ۱۷۸۰ ۲۲۲ ۶.۱۵
۱۶۰ X 10 ۵۷.۴ ۴۵.۱ ۲۱۰۰ ۲۶۳ ۶.۰۵
۱۸۰ X 6.‎3 ۴۲.۸ ۳۳.۶ ۲۱۲۰ ۲۳۶ ۷.۰۵
۱۸۰ X 8 ۵۳.۴ ۴۱.۹ ۲۵۹۰ ۲۸۸ ۶.۹۷
۱۸۰ X 10 ۶۵.۴ ۵۱.۴ ۳۰۹۰ ۳۴۳ ۶.۸۷
۲۰۰ X 6.‎3 ۴۷.۸ ۳۷.۵ ۲۹۶۰ ۲۹۶ ۷.۸۶
۲۰۰ X 8 ۵۹.۸ ۴۶.۹ ۳۶۲۰ ۳۶۲ ۷.۷۸
۲۰۰ X 10 ۷۳.۴ ۵۷.۶ ۴۳۴۰ ۴۳۴ ۷.۶۹
۲۲۰ X 6.‎3 ۵۲.۸ ۴۱.۵ ۳۹۸۰ ۳۶۲ ۸.۶۸
۲۲۰ X 8 ۶۶.۲ ۵۲ ۴۸۹۰ ۴۴۵ ۸.۶
۲۲۰ X 10 ۸۱.۴ ۶۳.۹ ۵۸۹۰ ۵۳۵ ۸.۵
۲۶۰ X 7.‎1 ۷۰.۵ ۵۵.۴ ۷۴۵۰ ۵۷۳ ۱۰.۳
۲۶۰ X 8.‎8 ۸۶.۴ ۶۷.۸ ۸۹۸۰ ۶۹۱ ۱۰.۲
۲۶۰ X 11 ۱۰۶ ۸۳.۶ ۱۰۸۳۰ ۸۳۳ ۱۰.۱
۲۸۰ X 8 ۸۵.۴ ۶۷ ۱۰۴۳۰ ۷۴۵ ۱۱
۲۸۰ X 10 ۱۰۵ ۸۲.۸ ۱۲۶۵۰ ۹۰۳ ۱۱
۲۸۰ X 12.‎5 ۱۳۰ ۱۰۲ ۱۵۲۲۰ ۱۰۹۰ ۱۰.۸
۳۲۰ X 10 ۱۲۱ ۹۵.۳ ۱۹۲۴۰ ۱۲۰۰ ۱۲.۶
۳۲۰ X 12.‎5 ۱۵۰ ۱۱۸ ۲۳۲۷۰ ۱۴۵۰ ۱۲.۵
۳۲۰ X 16 ۱۸۸ ۱۴۸ ۲۸۴۳۰ ۱۷۸۰ ۱۲.۳
۳۶۰ X 10 ۱۳۷ ۱۰۸ ۲۷۷۹۰ ۱۵۴۰ ۱۴.۲
۳۶۰ X 12.‎5 ۱۷۰ ۱۳۳ ۳۳۷۴۰ ۱۸۷۰ ۱۴.۱
۳۶۰ X 16 ۲۱۴ ۱۶۸ ۴۱۴۵۰ ۲۳۰۰ ۱۳.۹
۴۰۰ X 12.‎5 ۱۹۰ ۱۴۹ ۴۶۹۷۰ ۲۳۵۰ ۱۵.۷
۴۰۰ X 16 ۲۳۹ ۱۸۸ ۵۷۹۵۰ ۲۹۰۰ ۱۵.۶
۴۰۰ X 20 ۲۹۴ ۲۳۱ ۶۹۴۰۰ ۳۴۷۰ ۱۵.۴