شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۱۶
دانلوداطلاعات
۲۰۶ محصول یافت شد.
ورق روغنی ۵۰ عرض۱۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۳:۳۷
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
۵۰ روغنی مبارکه عرض ۱۰۰۰ صادراتی st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۱.۵ روغنی فولاد مبارکه عرض ۱۰۰۰ st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
۲.۵ روغنی فولاد مبارکه ۱*۲ فابریک صادراتی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
۲ روغنی فولاد مبارکه ۲.۵*۱.۲۵ فابریک صادراتی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
۷۰ روغنی مبارکه عرض ۱۲۵۰صادراتی st12 و st14
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- تهران
۴۰ روغنی مبارکه عرض ۱۰۰۰ صادراتی st12
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۳ روغنی ۲*۱ فابریک صادراتی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۱:۱۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۱.۵ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۱ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۰.۹۰ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۰۱
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۰.۸۰ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۰۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۰.۷۰ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۰۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۰.۶۰ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۱۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق روغنی مبارکه ۰.۵۰ میل (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۱۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق ۰.۹ روغنی عرض۱۸۳۰فابریک در جه دو فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۱:۱۱
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۶ میلروغنی عرض۱۰۰۰ فابریک درجه دو مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۱:۲۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۲روغنیعرض۱۲۵۰ درجه دو فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۱:۱۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۱.۲ روغنی عرض۱۳۸۰ فولاد مبارکه درجه دو
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۰.۷ روغنی عرض۱۲۵۰فابریک درجه دو فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۱:۰۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۰.۷ روغنی فابریک درجه دو فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۱:۰۶
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۰.۶روغنی فابریک درجه دو فولاد مبارکه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۰:۳۹
: بارگیری از
انبار
تهران
- آهن مکان
ورق ۰.۵روغنی فابریک درجه دو
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۰:۳۸
: بارگیری از
انبار
تهران
- انبار آهن مکان
ورق ۱.۵روغنی فابریک درجه ۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۱۰:۲۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- بازار آهن مکان
ورق ۶۰میلST52 اکسین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳:۵۵
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- مبدا
ورق ۵۵ میلST52 اکسین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- مبدا
ورق۵۰ میلST52 اکسین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳:۵۱
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- مبدا
ورق ۴۵میلST52اکسین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳:۴۹
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- مبدا
ورق۴۰میل ST52اکسین۶*۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- مبدا
.رق۳۵اکسینST52سایز۱۲*۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق روغنی (سرد)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳:۳۹
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- مبدا