شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۱۸
دانلوداطلاعات
۷۷۵ محصول یافت شد.
۲ سیاه گیلان عرض ۱۰۰۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۱:۲۳
: بارگیری از
کارخانه
گیلان
- گیلان
ورق کوتاه
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۹,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۱:۵۵
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- شهرضا شهرک صنعتی رازی
ورق بلند
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۹,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۱:۵۵
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- شهرضا شهرک صنعتی رازی
ورق سیاه مبارکه ۲ میل ۱ در ۲ (امید البرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۴۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه اکسین ۱۰ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۳۴
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه اکسین ۸ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۴۰میل ۱۵۰۰ به طول، کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۴,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه مبارکه ۲ میل ۱۲۵ در ۲۵۰ (امید البرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۳
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه ۱۰میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۸ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه st52 کاویان ۵۰ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۶,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۵۰میل ۱۵۰۰ به طول، کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۴,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۱۲میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۸ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۷,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه st52 کاویان ۴۰ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۶,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۶۰میل ۱۵۰۰ به طول، کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۰۸:۵۲
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۱۲میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان (امیدالبرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۴۰ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲,۶۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۴۲
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه st52 کاویان ۳۵ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۶,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۶۵میل ۱۲۵۰ به طول، کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ - ۱۵:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۴۰ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲,۶۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۱۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه ۱۰میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۱۵میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۳۵ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲,۸۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۴۴
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه st52 کاویان ۳۰ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۴,۸۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۳۵ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) تهران
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲,۸۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۲۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
ورق سیاه ۱۵میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۵,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه اکسین ۳۰ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۳,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۴۶
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه st52 کاویان ۲۵ میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۴,۸۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز
ورق سیاه ۷۰میل ۱۵۰۰ به طول، کاویان (امید البرز)
:دسته اصلی محصول:
انواع ورق آهنی
:دسته فرعی محصول:
ورق گرم (سیاه)
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ - ۱۵:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
خوزستان
- اهواز