رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۳۳ محصول یافت شد.
مفتول گالوانیزه
مفتول گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۱:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۱:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری حصاری
توری حصاری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۰۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری گابیون
توری گابیون
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری جوشی
توری جوشی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
مش
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
توری پرسی
توری پرسی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
مفتول سیاه
مفتول سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۴۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
مفتول مسوار
مفتول مسوار
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۲:۵۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- پیشوا
کلاف 5/5 کششی مارک 1008
کلاف ۵/۵ کششی مارک ۱۰۰۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۱۹
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان داخل انبار۰۳۱۳۶۲۴۱۱۲۹
سیم مفتول ۱.۵
سیم مفتول ۱.۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۱۴:۰۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- فلاورجان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۴:۱۹
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۴:۰۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۴۳
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک سلفون دار
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۳۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
سیم مفتولی سیاه کلاف فابریک
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳:۱۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- اصفهان
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
سیم مفتولی سیاه کلاف تسمه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۸,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۵۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
پایه فنس اماده
پایه فنس اماده
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
تیر حصار (پایه فنس)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
سیم خاردار خطی
سیم خاردار خطی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
مفتول گالوانیزه و سیاه
مفتول گالوانیزه و سیاه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
فنس حصاری
فنس حصاری
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۰:۲۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
مش 6
مش ۶
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
مش
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۱۳:۴۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
توری حصاری
توری حصاری
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۱۲
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
خاموت فابریک ساده و مهندسی
خاموت فابریک ساده و مهندسی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
خاموت
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۱:۵۰
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم 1.5و2.5 و حرارتی و زیکزاگ
سیم ۱.۵و۲.۵ و حرارتی و زیکزاگ
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۱:۵۳
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
گرد6.5کلاف نطنز فوق کشش
گرد۶.۵کلاف نطنز فوق کشش
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۱:۲۸
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
سیم مفتول سیاه ضخامت 1.5 و 2.5 میل
سیم مفتول سیاه ضخامت ۱.۵ و ۲.۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم مفتولی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
توری حصاری گالوانیزه
توری حصاری گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
توری
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۴۵
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
خاموت زیزاگ 55 ، 65 ، 75 سانتی
خاموت زیزاگ ۵۵ ، ۶۵ ، ۷۵ سانتی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
خاموت
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۴۴
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
سیم خاردار خطی گالوانیزه
سیم خاردار خطی گالوانیزه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع مفتول
:دسته فرعی محصول:
سیم خاردار
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ - ۱۶:۰۴
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد