شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۴
دانلوداطلاعات
۲ محصول یافت شد.
ضایعات ۳۰۴ استیل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
قراضه (ضایعات)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۰:۳۶
: بارگیری از
کارخانه
فارس
- شیراز
قراضه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
مواد اولیه خام
:دسته فرعی محصول:
قراضه (ضایعات)
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان