رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۶۹
دانلوداطلاعات
۱۴۹ محصول یافت شد.
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۳ اینچ ۳/۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 18 اینچ ضخامت 8 میل
لوله ۱۸ اینچ ضخامت ۸ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان 1و1/2 اینچ رده ۴۰
لوله مانیسمان ۱و۱/۲ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۷۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۰۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 12 اینچ ضخامت 6 میل
لوله ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۰:۲۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱/۱/۴ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۱/۱/۴ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۳:۲۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۱ اینچ ۲ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۳ اینچ ۴ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 18 اینچ ضخامت 10 میل
لوله ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۰۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۵:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷,۲۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 14 اینچ ضخامت 4 میل
لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۴ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴,۴۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ - ۱۱:۳۳
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۱ اینچ ۲/۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۴ اینچ ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 20 اینچ ضخامت 5 میل
لوله ۲۰ اینچ ضخامت ۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۳
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۵:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
	لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۵:۵۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹,۶۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۳:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 14 اینچ ضخامت 5 میل
لوله ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۳۳
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۳:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه 1و 1/2اینچ 3 میل
لوله گالوانیزه ۱و ۱/۲اینچ ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۳۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۲:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۱ اینچ ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۶۱۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۲:۲۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۴ اینچ ۳/۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 20 اینچ ضخامت 6 میل
لوله ۲۰ اینچ ضخامت ۶ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۰۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران