رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۳۸۲ محصول یافت شد.
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۶ اینچ ۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۰۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان 1.5 اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۱.۵ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۳۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۱ اینچ ۲ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 10 اینچ ضخامت 5 میل
لوله ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۱۴۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۳ اینچ ۳/۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله ۱۶ اینچ ضخامت 8 میل
لوله ۱۶ اینچ ضخامت ۸ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۳۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان 1و1/2 اینچ رده ۴۰
لوله مانیسمان ۱و۱/۲ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۳,۷۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۰۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۰۹:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۷,۲۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۱ اینچ ۲/۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 10 اینچ ضخامت 6 میل
لوله ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۲۵
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۳:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۳ اینچ ۴ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
	لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۱.۲ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۰۹:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله ۱8 اینچ ضخامت 5 میل
لوله ۱۸ اینچ ضخامت ۵ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۳۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱/۱/۴ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۱/۱/۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱.۵ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۱.۵ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۰۹:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
	لوله 12 اینچ ضخامت3 میل
لوله ۱۲ اینچ ضخامت۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۰,۹۲۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۳۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده 40
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹,۶۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ - ۱۳:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۱ اینچ ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱,۶۱۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۲:۲۲
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 12 اینچ ضخامت 4 میل
لوله ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده 80
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۳:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه "۴ اینچ ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۰۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله 18 اینچ ضخامت 6 میل
لوله ۱۸ اینچ ضخامت ۶ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۴:۴۰
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
لوله مانیسمان ۱۲اینچ رده 20
لوله مانیسمان ۱۲اینچ رده ۲۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
پروفیل فلزی
:دسته فرعی محصول:
انواع لوله فلزی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران