شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۲ محصول یافت شد.
مخازن تحت فشار و ذخیره
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
ظروف و مخازن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۱
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- مبارکه
انواع پالت فلزی بر اساس نقشه و درخواست
:دسته اصلی محصول:
تولیدات فلزی
:دسته فرعی محصول:
ظروف و مخازن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۳۱
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران