شماره های تماس

محصولات

کل محصولات:۲۹۲۷
دانلوداطلاعات
۱۶ محصول یافت شد.
تسمهSPK
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمهck45
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمه mo40
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمهvcn150
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۱.۲۳۴۴چینESR
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۸۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۹:۵۹
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
تسمه آهنی عرض۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
چهار محال و بختیاری
- شهرکرد
۲۳۴۴
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۲۳۱۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۷۲۲۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
Spk
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تسمه ماشینکاری
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
۱.۷۲۲۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱۲۵,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
تسمه ماشینکاری ۳ میل
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
۱.۲۰۸۰اسلوونی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۶۱۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
۱.۲۰۸۰چین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر
HSS
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
فلزات آلیاژی
:دسته فرعی محصول:
تسمه
: قیمت ۱ کیلو گرم
۹۸۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران