رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۸۸ محصول یافت شد.
نبشی 10 میل (سپاهان)
نبشی ۱۰ میل (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۵:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 10 میل بلند (سپاهان)
نبشی ۱۰ میل بلند (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۰,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۵:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 12 میل ضخامت 12 (سپاهان)
نبشی ۱۲ میل ضخامت ۱۲ (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۵:۲۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 12 میل ضخامت 12 بلند(سپاهان)
نبشی ۱۲ میل ضخامت ۱۲ بلند(سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۵:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 3 نرمال
نبشی ۳ نرمال
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۴۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
نبشی 4 نرمال
نبشی ۴ نرمال
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۴۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
نبشی 4
نبشی ۴
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۲:۴۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
نبشی 12 میل ضخامت 8 بلند ST52(سپاهان)
نبشی ۱۲ میل ضخامت ۸ بلند ST52(سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۱:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 13 میل ضخامت 10 بلند ST37 (سپاهان)
نبشی ۱۳ میل ضخامت ۱۰ بلند ST37 (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۴:۲۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 12 میل ضخامت 8 ST37(سپاهان)
نبشی ۱۲ میل ضخامت ۸ ST37(سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۱:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 12 میل ضخامت 8 بلند ST37 (سپاهان)
نبشی ۱۲ میل ضخامت ۸ بلند ST37 (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۲:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی 15 میل ضخامت 15 بلند (سپاهان)
نبشی ۱۵ میل ضخامت ۱۵ بلند (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۱:۵۳
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی نرمال10(سپاهان)
نبشی نرمال۱۰(سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۰:۳۴
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی لقمه (سپاهان)
نبشی لقمه (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی نرمال (سپاهان)
نبشی نرمال (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱
نبشی نرمال(سپاهان)
نبشی نرمال(سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ - ۱۰:۳۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
نبشی و ناودانی
نبشی و ناودانی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۱:۳۰
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
نبشی 10
نبشی ۱۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۰:۲۰
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- اراک
نبشی 12
نبشی ۱۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۰:۲۳
: بارگیری از
کارخانه
مرکزی
- اراک
نبشی
نبشی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۱:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
 نبشي ١٠
نبشي ١٠
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشي ١٠ بلند
نبشي ١٠ بلند
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشي ١٢
نبشي ١٢
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشي ١٢ بلند
نبشي ١٢ بلند
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۳,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشی 4
نبشی ۴
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشی 5 سبک
نبشی ۵ سبک
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشی 5 استاندارد
نبشی ۵ استاندارد
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۱۱:۵۷
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشی 8
نبشی ۸
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۱:۱۰
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشي ٨ بلند
نبشي ٨ بلند
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۰,۵۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۴
: بارگیری از
کارخانه
سمنان
- سمنان
نبشی 8 میل (سپاهان)
نبشی ۸ میل (سپاهان)
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
نبشی
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- - تلفن تماس ۳۱۱۲۵ - ۰۳۱