رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۱۴۴ محصول یافت شد.
تیرآهن 14ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ۱۴ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۰,۶۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۱۱:۱۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 14 اهواز
تیرآهن ۱۴ اهواز
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - ۱۴:۱۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 27 ذوب آهن
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۴۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 24 ذوب آهن
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۴۴
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 22 ذوب آهن
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۴۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 20 ذوب آهن
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۳۹
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 18 ذوب آهن
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۳۶
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 16 ذوب آهن
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۳۵
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 14 ذوب آهن
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 12 ذوب آهن
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۳۰
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 16 ذوب اهن اصفهان
تیرآهن ۱۶ ذوب اهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۵:۰۴
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 22 ذوب اهن اصفهان
تیرآهن ۲۲ ذوب اهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۵:۰۴
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۵:۰۴
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیر اهن16الی 27 ذوبی شاخه
تیر اهن۱۶الی ۲۷ ذوبی شاخه
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- انبار اصفهان۰۳۱۳۶۲۴۱۱۲۹
تیر 18.20.22.24.27 نرمال ذوبی
تیر ۱۸.۲۰.۲۲.۲۴.۲۷ نرمال ذوبی
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۲:۱۵
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- انبار اصفهان۰۳۱۳۶۲۴۱۱۲۹
تیرآهن
تیرآهن
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۱:۰۱
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
تیرآهن 30ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ۳۰ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۴۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 27ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ۲۷ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۴۳
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 24 ذوب اهن اصفهان
تیرآهن ۲۴ ذوب اهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۳۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 22ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ۲۲ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۳۲
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 20ذوب آهن اصفهان
تیرآهن ۲۰ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۲۷
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن18ذوب آهن اصفهان
تیرآهن۱۸ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۳,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن16 ذوب آهن اصفهان
تیرآهن۱۶ ذوب آهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۴,۱۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۱۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 14 ذوب اهن اصفهان
تیرآهن ۱۴ ذوب اهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۳,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۰۸
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
تیرآهن 12 ذوب اهن اصفهان
تیرآهن ۱۲ ذوب اهن اصفهان
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۲:۰۵
: بارگیری از
کارخانه
اصفهان
- اصفهان
میلگرد- تیرآهن-نبشی - ناودانی و کلیه آهن آلات
میلگرد- تیرآهن-نبشی - ناودانی و کلیه آهن آلات
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۱۲:۵۳
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تیر.14,16,18:ستون:سبک،سنگین
تیر.۱۴,۱۶,۱۸:ستون:سبک،سنگین
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵,۰۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۳:۳۳
: بارگیری از
کارخانه
البرز
- کمالشهر.بازاراهن پروفیل .جنب تالار باباطاهر
هاش شاخه و نرمال
هاش شاخه و نرمال
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۷
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تیرآهن ذوبی سایز 18 تا 27
تیرآهن ذوبی سایز ۱۸ تا ۲۷
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
۱ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۸:۰۵
: بارگیری از
انبار
تهران
- تهران
تیرآهن 14 تبریز
تیرآهن ۱۴ تبریز"آرین"یزد"فایکو
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
تیر آهن
: قیمت ۱ کیلو گرم
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۶:۲۱
: بارگیری از
انبار
اصفهان
- اصفهان