رفتن به محتوای اصلی

محصولات

All products:۲۳۷۰
دانلوداطلاعات
۶۵۰ محصول یافت شد.
میلگرد آجدار سایز 10a2
میلگرد آجدار سایز ۱۰a2
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۶۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 22a3
میلگرد آجدار سایز ۲۲a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 25a3
میلگرد آجدار سایز ۲۵a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 28a3
میلگرد آجدار سایز ۲۸a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 32a3
میلگرد آجدار سایز ۳۲a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 10a3
میلگرد آجدار سایز ۱۰a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 12a3
میلگرد آجدار سایز ۱۲a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 12a2
میلگرد آجدار سایز ۱۲a2
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد آجدار سایز 20a3
میلگرد آجدار سایز ۲۰a3
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۹۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۲:۲۴
: بارگیری از
کارخانه
کرمان
- بردسیر
میلگرد 32آجدار A3
میلگرد ۳۲آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۷۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 10آجدار A3
میلگرد ۱۰آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۲,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 12آجدار A3
میلگرد ۱۲آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۵۱,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 14آجدار A3
میلگرد ۱۴آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۷۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 16آجدار A3
میلگرد ۱۶آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 18آجدار A3
میلگرد ۱۸آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 20آجدار A3
میلگرد ۲۰آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 22آجدار A3
میلگرد ۲۲آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 25آجدار A3
میلگرد ۲۵آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۲۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد 28آجدار A3
میلگرد ۲۸آجدار A3
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۹,۷۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۲:۲۹
: بارگیری از
کارخانه
تهران
- تهران
میلگرد A3 سایز 22
میلگرد A3 سایز ۲۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 25
میلگرد A3 سایز ۲۵
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 28
میلگرد A3 سایز ۲۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A2 سایز 8
میلگرد A2 سایز ۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۶,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 32
میلگرد A3 سایز ۳۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
 میلگرد A2 سایز 10
میلگرد A2 سایز ۱۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۸۵۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 10
میلگرد A3 سایز ۱۰
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۶,۳۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 12
میلگرد A3 سایز ۱۲
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۸۵۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 14
میلگرد A3 سایز ۱۴
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 16
میلگرد A3 سایز ۱۶
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی
میلگرد A3 سایز 18
میلگرد A3 سایز ۱۸
: نام فروشنده
:دسته اصلی محصول:
انواع آهن ساختمانی
:دسته فرعی محصول:
میلگرد
: قیمت ۱ کیلو گرم
۴۵,۴۰۰ریال
: زمان ویرایش قیمت
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۱:۱۷
: بارگیری از
کارخانه
آذربایجان شرقی
- آذربایجان شرقی