شماره های تماس

۲۵۰۰*۱۲۵۰*۱/۵ روغنی فایریک

۲۵۰۰*۱۲۵۰*۱/۵ روغنی فایریک
انواع ورق آهنی
ورق روغنی (سرد)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۰۵
2500*1250*1/5 روغنی فایریک
ریال