شماره های تماس

گرد۱۲ ذوبی داخل انبار

گرد۱۲ ذوبی داخل انبار
انواع تیرآهن
میلگرد
ذوب آهن اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۰۹:۴۴
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۰۹:۴۴
۱۲
A4
شاخه۱۲متری
گرد12 ذوبی داخل انبار
ریال