شماره های تماس

ورق ۶۰میل اکسین ۲*طول

ورق ۶۰میل اکسین ۲*طول
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۳۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۳۹
۶۰
۲۰۰۰
برشی
ST37
ورق 60میل اکسین 2*طول
ریال