شماره های تماس

ورق ۴۰ میل اکسین ۲*طول

ورق ۴۰ میل اکسین ۲*طول
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۳۵
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۳۵
۴۰
۲۰۰۰
برشی
ST37
ورق 40 میل اکسین 2*طول
ریال