شماره های تماس

ورق ۱۰ میل اکسین ۲*طول

ورق ۱۰ میل اکسین ۲*طول
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۰
۱۰۰
۲۰۰۰
برشی
ST37
ورق 10 میل اکسین 2*طول
ریال