شماره های تماس

میلگر ۳۵ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگر ۳۵ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۳۸
میلگر 35 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین