شماره های تماس

سیم

سیم
انواع مفتول
سیم مفتولی
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۰۸:۵۸
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۰۸:۵۸
اصفهان
۲.۵
مفتولی سیاه
فابریک
کلاف
سیم
ریال
ابوالفضل یزدانی