شماره های تماس

رابیتس ۹ستون{۴۰۰گرم},۱۳ ستون{۸۵۰ گرم,۹۰۰,۹۵۰,۱/۱۵۰,۱/۲۰۰,,سیم ۱/۵و۲/۵و۱۰ساده

رابیتس ۹ستون{۴۰۰گرم},۱۳ ستون{۸۵۰ گرم,۹۰۰,۹۵۰,۱/۱۵۰,۱/۲۰۰,,سیم ۱/۵و۲/۵و۱۰ساده
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۶:۱۶
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۶:۱۶
رابیتس 9ستون{400گرم},13 ستون{850 گرم,900,950,1/150,1/200,,سیم 1/5و2/5و10ساده
ریال