شماره های تماس

تیر ۱۸ذوبی داخل کارخانه

تیر ۱۸ذوبی داخل کارخانه
انواع آهن ساختمانی
تیر آهن
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۰۹:۴۴
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ۰۹:۴۴
۱۸
تیر آهن IPB
شاخه۱۲متری
تیر 18ذوبی داخل کارخانه
ریال