شماره های تماس

تیر آهن ۱۴ ذوبی

تیر آهن ۱۴ ذوبی
انواع تیرآهن
تیرآهن
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
اصفهان
۰۳۱۳۶۲۴۱۱۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۰۹:۴۱
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۰۹:۴۱
۱۴
تیر آهن IPB
شاخه۱۲متری
تیر آهن 14 ذوبی
ریال