شماره های تماس

جدول اشتال لوله

جدول اشتال لوله

جدول اشتال لوله

معرفی و بررسی جدول اشتال لوله

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

مشاهده جدول وزنی لوله
D X s
mm
F
cm۲
G
kg/m
Jx
cm۴
Wx
cm۳
ix
cm
۲۱.۳ X 2 ۱.۲۱ ۰.۹۶۲ ۰.۵۷۱ ۰.۵۳۶ ۰.۶۸۶
۲۱.۳ X 2.‎6 ۱.۵۳ ۱.۲۱ ۰.۶۸۱ ۰.۶۳۹ ۰.۶۶۸
۲۱.۳ X 3.‎2 ۱.۸۲ ۱.۴۴ ۰.۷۶۸ ۰.۷۲۲ ۰.۶۵
۲۶.۹ X 2 ۱.۵۶ ۱.۲۴ ۱.۲۲ ۰.۹۰۷ ۰.۸۸۳
۲۶.۹ X 2.‎6 ۱.۹۸ ۱.۵۷ ۱.۴۸ ۱.۱ ۰.۸۶۴
۲۶.۹ X 3.‎2 ۲.۳۸ ۱.۸۹ ۱.۷ ۱.۲۷ ۰.۸۴۶
۳۳.۷ X 2.‎6 ۲.۵۴ ۲.۰۱ ۳.۰۹ ۱.۸۴ ۱.۱
۳۳.۷ X 3.‎2 ۳.۰۷ ۲.۴۲ ۳.۶ ۲.۱۴ ۱.۰۸
۳۳.۷ X 4 ۳.۷۳ ۲.۹۵ ۴.۱۹ ۲.۴۹ ۱.۰۶
۴۲.۴ X 2.‎6 ۳.۲۵ ۲.۵۷ ۶.۴۶ ۳.۰۵ ۱.۴۱
۴۲.۴ X 3.‎2 ۳.۹۴ ۳.۱۱ ۷.۶۲ ۳.۵۹ ۱.۳۹
۴۲.۴ X 4 ۴.۸۳ ۳.۸۱ ۸.۹۹ ۴.۲۴ ۱.۳۶
۴۸.۳ X 2.‎6 ۳.۷۳ ۲.۹۵ ۹.۷۸ ۴.۰۵ ۱.۶۲
۴۸.۳ X 3.‎2 ۴.۵۳ ۳.۵۹ ۱۱.۶ ۴.۸ ۱.۶
۴۸.۳ X 4 ۵.۵۷ ۴.۴۱ ۱۳.۸ ۵.۷ ۱.۵۷
۶۰.۳ X 2.‎9 ۵.۲۳ ۴.۱۴ ۲۱.۶ ۷.۱۶ ۲.۰۳
۶۰.۳ X 3.‎6 ۶.۴۱ ۵.۰۷ ۲۵.۹ ۸.۵۸ ۲.۰۱
۶۰.۳ X 4 ۷.۰۷ ۵.۵۹ ۲۸.۲ ۹.۳۴ ۲
۶۰.۳ X 5 ۸.۶۹ ۶.۸۲ ۳۳.۵ ۱۱.۱ ۱.۹۶
۷۶.۱ X 2.‎9 ۶.۶۷ ۵.۸۲ ۴۴.۷ ۱۱.۸ ۲.۵۹
۷۶.۱ X 3.‎6 ۸.۲ ۶.۴۹ ۵۴ ۱۴.۲ ۲.۵۷
۷۶.۱ X 4 ۹.۰۶ ۷.۱۷ ۵۹.۱ ۱۵.۵ ۲.۵۵
۷۶.۱ X 5 ۱۱.۲ ۸.۷۷ ۷۰.۹ ۱۸.۶ ۲.۵۲
۸۸.۹ X 3.‎2 ۸.۶۲ ۶.۸۱ ۷۹.۲ ۱۷.۸ ۳.۰۳
۸۸.۹ X 3.‎6 ۹.۶۵ ۷.۵۷ ۸۷.۹ ۱۹.۸ ۳.۰۲
۸۸.۹ X 4 ۱۰.۷ ۸.۴۳ ۹۶.۳ ۲۱.۷ ۳
۸۸.۹ X 5 ۱۳.۲ ۱۰.۳ ۱۱۶ ۲۶.۲ ۲.۹۷
۸۸.۹ X 6.‎3 ۱۶.۳ ۱۲.۹ ۱۴۰ ۳۱.۵ ۲.۹۳
۱۰۱.۶ X 3.‎6 ۱۱.۱ ۸.۷۶ ۱۳۳ ۲۶.۲ ۳.۴۷
۱۰۱.۶ X 4.‎5 ۱۳.۷ ۱۰.۷ ۱۶۲ ۳۱.۹ ۳.۴۴
۱۰۱.۶ X 5.‎6 ۱۶.۹ ۱۳.۲ ۱۹۵ ۳۸.۴ ۳.۴
۱۰۱.۶ X 7.‎1 ۲۱.۱ ۱۶.۶ ۲۳۷ ۴۶.۶ ۳.۳۵
۱۰۸ X 3.‎6 ۱۱.۸ ۹.۲۷ ۱۶۱ ۲۹.۸ ۳.۶۹
۱۰۸ X 4.‎5 ۱۴.۶ ۱۱.۵ ۱۹۶ ۳۶.۴ ۳.۶۶
۱۰۸ X 5.‎6 ۱۸ ۱۴.۱ ۲۳۷ ۴۳.۹ ۳.۶۳
۱۱۴.۳ X 3.‎6 ۱۲.۵ ۹.۹ ۱۹۲ ۳۳.۶ ۳.۹۲
۱۱۴.۳ X 4.‎5 ۱۵.۵ ۱۲.۱ ۲۳۴ ۴۱ ۳.۸۹
۱۱۴.۳ X 5.‎6 ۱۹.۱ ۱۵ ۲۸۳ ۴۹.۶ ۳.۸۵
۱۱۴.۳ X 7.‎1 ۲۳.۹ ۱۸.۸ ۳۴۵ ۶۰.۴ ۳.۸
۱۳۳ X 4 ۱۶.۲ ۱۲.۷ ۳۳۷ ۵۰.۸ ۴.۵۶
۱۳۳ X 5.‎6 ۲۲.۴ ۱۷.۶ ۴۵۶ ۶۸.۵ ۴.۵۱
۱۳۳ X 6.‎3 ۲۵.۱ ۱۹.۷ ۵۰۴ ۷۵.۹ ۴.۴۹
۱۳۹.۷ X 4 ۱۷.۱ ۱۳.۵ ۳۹۳ ۵۶.۲ ۴.۸
۱۳۹.۷ X 5.‎6 ۲۳.۶ ۱۸.۵ ۵۳۱ ۷۶.۱ ۴.۷۵
۱۳۹.۷ X 6.‎3 ۲۶.۴ ۲۰.۸ ۵۸۹ ۸۴.۳ ۴.۷۲
۱۳۹.۷ X 7.‎1 ۲۹.۶ ۲۳.۳ ۶۵۲ ۹۳.۳ ۴.۶۹
۱۵۹ X 4.‎5 ۲۱.۸ ۱۷.۲ ۶۵۲ ۸۲.۱ ۵.۴۶
۱۵۹ X 5.‎6 ۲۷ ۲۱.۲ ۷۹۵ ۱۰۰ ۵.۴۳
۱۵۹ X 6.‎3 ۳۰.۲ ۲۳.۷ ۸۸۲ ۱۱۱ ۵.۴
۱۶۸.۳ X 4.‎5 ۲۳.۲ ۱۸.۱ ۷۷۷ ۹۲.۴ ۵.۷۹
۱۶۸.۳ X 5.‎6 ۲۸.۶ ۲۲.۴ ۹۴۸ ۱۱۳ ۵.۷۶
۱۶۸.۳ X 6.‎3 ۳۲.۱ ۲۵.۲ ۱۰۵۰ ۱۲۵ ۵.۷۳
۱۶۸.۳ X 7.‎1 ۳۶ ۲۸.۳ ۱۱۷۰ ۱۳۹ ۵.۷
۱۶۸.۳ X 8.‎8 ۴۴.۱ ۳۴.۵ ۱۴۱۰ ۱۶۷ ۵.۶۵
۱۹۳.۷ X 4.‎5 ۲۶.۷ ۲۱ ۱۲۰۰ ۱۲۴ ۶.۶۹
۱۹۳.۷ X 5 ۲۹.۶ ۲۳.۳ ۱۳۲۰ ۱۳۶ ۶.۶۷
۱۹۳.۷ X 5.‎4 ۳۱.۹ ۲۵ ۱۴۲۰ ۱۴۶ ۶.۶۶
۱۹۳.۷ X 6.‎3 ۳۷.۱ ۲۹.۱ ۱۶۳۰ ۱۶۸ ۶.۶۳
۱۹۳.۷ X 7.‎1 ۴۱.۶ ۳۲.۸ ۱۸۱۰ ۱۸۷ ۶.۶
۱۹۳.۷ X 8 ۴۶.۷ ۳۶.۵ ۲۰۲۰ ۲۰۸ ۶.۵۷
۱۹۳.۷ X 8.‎8 ۵۱.۱ ۴۰ ۲۱۹۰ ۲۲۶ ۶.۵۴
۲۱۹.۱ X 4.‎5 ۳۰.۳ ۲۳.۸ ۱۷۵۰ ۱۵۹ ۷.۵۹
۲۱۹.۱ X 5 ۳۳.۶ ۲۶.۴ ۱۹۳۰ ۱۷۶ ۷.۵۷
۲۱۹.۱ X 5.‎9 ۳۹.۵ ۳۱ ۲۲۵۰ ۲۰۵ ۷.۵۴
۲۱۹.۱ X 6.‎3 ۴۲.۱ ۳۳.۱ ۲۳۹۰ ۲۱۸ ۷.۵۳
۲۱۹.۱ X 7.‎1 ۴۷.۳ ۳۷.۲ ۲۶۶۰ ۲۴۳ ۷.۵
۲۱۹.۱ X 8.‎8 ۵۸.۱ ۴۵.۴ ۳۲۲۰ ۲۹۴ ۷.۴۴
۲۱۹.۱ X 10 ۶۵.۷ ۵۱.۶ ۳۶۰۰ ۳۲۸ ۷.۴
۲۴۴.۵ X 6.‎3 ۴۷.۱ ۳۷.۱ ۳۳۵۰ ۲۷۴ ۸.۴۲
۲۴۴.۵ X 8 ۵۹.۴ ۴۶.۵ ۴۱۶۰ ۳۴۰ ۸.۳۷
۲۴۴.۵ X 10 ۷۳.۳ ۵۷.۸ ۵۰۷۰ ۴۱۵ ۸.۳
۲۴۴.۵ X 11 ۸۰.۷ ۶۳.۶ ۵۵۱۰ ۴۵۱ ۸.۲۶
۲۷۳ X 5 ۴۲.۱ ۳۳.۱ ۳۷۸۰ ۲۷۷ ۹.۴۸
۲۷۳ X 5.‎6 ۴۷ ۳۶.۹ ۴۲۱۰ ۳۰۸ ۹.۴۶
۲۷۳ X 6.‎3 ۵۲.۸ ۴۱.۴ ۴۷۰۰ ۳۴۴ ۹.۴۳
۲۷۳ X 7.‎1 ۵۹.۳ ۴۶.۷ ۵۲۴۰ ۳۸۴ ۹.۴
۲۷۳ X 8.‎8 ۷۳ ۵۷.۱ ۶۳۸۰ ۴۶۷ ۹.۳۷
۲۷۳ X 11 ۹۰.۵ ۷۱.۴ ۷۷۸۰ ۵۷۰ ۹.۲۷
۳۲۳.۹ X 5 ۵۰.۱ ۳۹.۳ ۶۳۷۰ ۳۹۳ ۱۱.۳
۳۲۳.۹ X 5.‎6 ۵۶ ۴۴ ۷۰۹۰ ۴۳۸ ۱۱.۳
۳۲۳.۹ X 6.‎3 ۶۲.۹ ۴۹.۳ ۷۹۳۰ ۴۹۰ ۱۱.۲
۳۲۳.۹ X 7.‎1 ۷۰.۷ ۵۵.۶ ۸۸۷۰ ۵۴۸ ۱۱.۲
۳۲۳.۹ X 8.‎8 ۸۷.۱ ۶۸.۱ ۱۰۸۲۰ ۶۶۸ ۱۱.۱
۳۲۳.۹ X 11 ۱۰۸ ۸۵.۳ ۱۳۲۵۰ ۸۱۸ ۱۱.۱
۳۵۵.۶ X 8 ۸۷.۴ ۶۸.۳ ۱۳۲۰۰ ۷۴۲ ۱۲.۳
۳۵۵.۶ X 10 ۱۰۹ ۸۵.۲ ۱۶۲۲۰ ۹۱۲ ۱۲.۲
۳۵۵.۶ X 12.‎5 ۱۳۵ ۱۰۷ ۱۹۸۵۰ ۱۱۲۰ ۱۲.۱
۴۰۶.۴ X 8.‎8 ۱۱۰ ۸۵.۹ ۲۱۷۳۰ ۱۰۷۰ ۱۴.۱
۴۰۶.۴ X 11 ۱۳۷ ۱۰۸ ۲۶۷۲۰ ۱۳۲۰ ۱۴
۴۰۶.۴ X 14.‎2 ۱۷۵ ۱۳۸ ۳۳۶۹۰ ۱۶۶۰ ۱۳.۹
۴۵۷.۲ X 10 ۱۴۰ ۱۱۰ ۳۵۱۴۰ ۱۵۴۰ ۱۵.۸
۴۵۷.۲ X 14.‎2 ۱۹۸ ۱۵۶ ۴۸۳۵۰ ۲۱۲۰ ۱۵.۷
۴۵۷.۲ X 17.‎5 ۲۴۲ ۱۸۹ ۵۸۵۱۰ ۲۵۶۰ ۱۵.۶
۵۰۸ X 8.‎8 ۱۳۸ ۱۰۸ ۴۳۰۰۰ ۱۶۹۰ ۱۷.۷
۵۰۸ X 20 ۳۰۷ ۲۴۱ ۹۱۴۳۰ ۳۶۰۰ ۱۷.۳
۵۵۸.۸ X 8.‎8 ۱۵۲ ۱۱۹ ۵۷۵۱۰ ۲۰۶۰ ۱۹.۴
۵۵۸.۸ X 20 ۳۳۰ ۲۶۶ ۱۲۳۰۰۰ ۴۴۰۰ ۱۹.۱
۶۰۹.۶ X 10 ۱۸۸ ۱۴۸ ۸۴۶۸۰ ۲۷۸۰ ۲۱.۲
۷۱۱.۲ X 10 ۲۲۰ ۱۷۳ ۱۳۵۴۰۰ ۳۸۱۰ ۲۴.۸
۸۱۲.۸ X 16 ۴۰۱ ۳۱۳ ۳۱۸۰۰۰ ۷۸۲۰ ۲۸.۲
۹۱۴.۴ X 10 ۲۸۴ ۲۲۳ ۲۹۰۵۰۰ ۶۳۵۰ ۳۲
۹۱۴.۴ X 25 ۶۹۹ ۵۵۲ ۶۹۱۲۰۰ ۱۵۱۲۰ ۳۱.۵
۱۰۱۶ X 10 ۳۱۶ ۲۴۸ ۳۹۹۸۰۰ ۷۸۷۰ ۳۵.۶
۱۰۱۶ X 25 ۷۷۸ ۶۱۵ ۹۵۶۱۰۰ ۱۸۸۲۰ ۳۵