شماره های تماس

سبد میلگرد نیشابور

سبد میلگرد نیشابور
سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ تناژ:۸۰۰ تن
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
میلگرد نیشابور
انبار
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - ۱۳:۴۷
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - ۱۳:۴۷
۱۴
A3
شاخه
سبد میلگرد نیشابور
ریال
کوثر فولاد میهن