شماره های تماس

کلاف۹ و ۱۰ساده ذوبیSAE1008 کششی

کلاف۹ و ۱۰ساده ذوبیSAE1008 کششی
کلاف۹و۱۰ ساده
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
ذوب آهن اصفهان
کارخانه
اصفهان
داخل ذوب
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۰:۲۴
۴۷,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۰۹:۴۵
۹
کششی
کلاف ساده
کلاف9 و 10ساده ذوبیSAE1008 کششی
ریال