شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35844

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35844

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35844
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲.۵ رول
ورق گرم (سیاه)۳ رول
ورق گرم (سیاه)۴ رول