شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-35065

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-35065

هرکدام دو ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35065
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن نرمال ۲۰ و ۲۲۴ ظرفیت