شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34722

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34722

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34722
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)روغنی ۹دهم ۱۰ تن