شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34526

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34526

گالوالنیزه ۱/۹۰ و ۱/۱۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34526
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱ ظرفیت