شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34400

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34400

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34400
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۸ میل a283۱ ظرفیت
ورق گرم (سیاه)۶ میل a283۱ ظرفیت
ورق گرم (سیاه)۱۰ میل a283 ۱ ظرفیت