شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34259

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34259

ورق ۱ گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ فقط شهرکردی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34259
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه۱ ظرفیت