شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34252

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-34252

۰/۹ ظرفیت ا ۱ ظرفیت ۱ ۱/۲۵ ترکیبی ۱/۵ ترکیبی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34252
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۳ ظرفیت