شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33729

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33729

۸عرض ۱۲۰۰حدودا۱۶۰تن ۱۲عرض۱۲۰۰حدود۱۴۰تن۱۰میلی عرض۱۲۰۰حدود۵۰تن متفرقه با۱۵میلی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق۸.۱۰.۱۲قطعات ۳۵۰ تن