شماره های تماس

درخواست خرید استیل - RFQ-33510

درخواست خرید استیل - RFQ-33510

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33510
دسته محصول نام محصول مقدار
استیلتیکه ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱۰mm و ابعاد ۵۰cm x 70cm ۱ عدد
استیلتیکه ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۶mm و ابعاد ۵۰cm x 72cm ۱ عدد
استیلتیکه ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۴mm و ابعاد ۳۰cm x 35cm ۱ عدد
استیلتیکه ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲mm و ابعاد ۱۰۰cm x 120cm ۱ عدد
استیلورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲mm و ابعاد ۱۰۰cm x 200cm ۲ عدد
استیل ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲mm و ابعاد ۱۲۵cm x 2000cm ۱ عدد