شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-33385

درخواست خرید میلگرد - RFQ-33385

میل گرد ۱۰ آجدار از کارخانه ۲۴ تن و پرداخت چک ۱۵ روزه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33385
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۱۰ آجدار ۲۴ تن