شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-33071

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-33071

۸۰روغنی ۱ و ۱۲۵ /مبارکه. از هر کدوم یک ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33071
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۸۰ روغنی ۱ و ۱۲۵۱ ظرفیت