شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33067

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33067

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33067
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۱۰۱ رول
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۱۲۱ رول