شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-32771

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-32771

پروفیل Uتعداد ۱۴۰ شاخه پروفیل H تعداد ۶۶۰ شاخه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32771
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل u و H۸۰۰ شاخه