شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31440

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31440

۴۸ بلند سمنان یا روی اندود
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31440
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱ ظرفیت