شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-30959

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-30959

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-30959
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله گالوانیزه ۲/۵ اینچ ۱۲۵شاخه ۳اینچ ۷ شاخه ۳/۵ اینچم ۱ شاخه۱۳۰ شاخه